Affärsidé

CapSeks affärsidé är att investera i noterade eller onoterade techbolag som befinner sig i en utvecklingsfas och har god tillväxtpotential. CapSek ska innan investering ha följt techbolagen under ett antal år och verifierat entreprenörens förmåga att bygga värde avseende leverans, kundkvalitet samt skalbarhet i affärsmodellen. CapSeks aktieägare erbjuds på detta sätt en organiserad modell för att vara med i investeringsfasen i onoterade bolag, som gallrats fram under ett antal år genom EkapAif:s AIF-fonder och där ägandet indirekt är en likvid tillgång.
Vision

CapSeks vision är att bli internationellt erkänt för dess värdeskapande processer i techbolag och genom detta bli en attraktiv aktie att äga för tech-intresserade investerare.
Målsättningar

CapSek har som målsättning att göra upp till fyra investeringar per år. När bolaget når den fas där innehaven avyttras är målsättningen att Internal Rate of Return (IRR) ska uppgå till 20 procent. CapSeks målsättning är således att vid avyttring ha en procentuell avkastning om 20 procent. CapSeks operativa målsättning är att 2/3 av bolagets innehav ska noteras och att 1/3 ska avyttras genom industriell försäljning.


KONTAKT

 

Box 11157,
404 24 Göteborg

Sverige

 

+46 (0) 733 13 00 95