Om bolaget

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som grundades av EkapAif AB, som i många år drivit fonder för investeringar i startups. Tanken är att CapSek ska ta vid där EkapAif slutar och investera i vinnarbolagen från fonderna. Dessa bolag har således följts, analyserats och utvärderats på nära håll under lång tid innan de blir aktuella för CapSek att investera i. Bolagen som blir aktuella kommer att ha en god tillväxtpotential, bevisad leveransförmåga och fungerande affärsmodell. Investeringar kommer att bedömas och utvärderas efter investeringsobjektets potential att skapa framtida avkastning.


CapSeks portföljbolag ska vara verksamma inom teknologisektorn alternativt befinna sig i en expansionsfas och antas besitta en god tillväxt samt utväxlingspotential. CapSek avser att vara en aktiv ägare som arbetar nära portföljbolagens ledningar, men som samtidigt värnar om att bevara portföljbolagens självständighet och det lokala entreprenörskapet.


Genom att bidra med kapital, strategiarbete, inspirera till förändring, och verka genom styrelsearbete, är det CapSeks målsättning att fungera som en katalysator för portföljbolagens fortsatta utveckling, expansion och värdetillväxt. CapSek avser att i första hand fokusera investeringar till bolag inom teknologisektorn med verksamhet exempelvis inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”) och Computer Gaming (datorspel).


Historik


2011

Entreprenörskapital bildar den första fonden.2016

Entreprenörskapital registreras hos Finansinspektionen som en alternativ investeringsfond (AIF) och EkapAif AB bildas.2017

Northern CapSek Ventures AB bildas.2018

CapSek genomför en riktad nyemission och investerar i tre portföljbolag.2018

CapSek avser förvärva Freedesk genom ett omvänt förvärv och så att bolagets aktier noteras på Spotlight (fd Aktietorget).

Affärsmodell och investeringsstrategi


CapSek avser att i första hand att investera kapital i noterade eller onoterade techbolag baserade i regionerna kring städerna Göteborg, Malmö och Oslo. Den geografiska inriktningen följer av att CapSeks styrelse bedömer att det i dessa regioner finns god marknadskännedom, tillgång till väl upparbetade kontaktnätverk och etablerade relationer med entreprenörer och företagsledare. Vidare bedömer CapSeks styrelse att bolagsvärderingarna i dessa regioner generellt sett är lägre än värderingarna av jämförbara bolag i exempelvis Stockholmsregionen. Bolagets möjligheter att genomföra investeringar är emellertid inte uteslutande begränsat till ovanstående geografiska regioner. Under förutsättning att en investering i övrigt överensstämmer med CapSeks strategi och investeringsinriktning, kan bolaget även komma att genomföra investeringar på det sätt som i varje enskilt fall bedöms vara mest fördelaktigt för CapSeks aktieägare.


Bolagets investeringsspektrum gällande portföljbolag begränsas till portföljbolag i vilka EkapAif:s registrerade AIF-fonder har investerat i ett tidigare skede. Detta innebär att CapSek vid notering under en längre tid följt verksamhetsutvecklingen och valt ut de bolag som bedöms ha haft bäst verksamhetsutveckling och störst tillväxtpotential. Bolagets investering görs sedermera i det skede när de utvalda bolagen har behov av ytterligare kapital för att nå nästa tillväxtfas.


Vid investeringar i bolag ska CapSek inte vid något tillfälle teckna sig för mer än hälften (50 procent) av nyemissionen. Genom denna begräsning säkerställs det att andra utomstående ägare med ett kapitalintresse finns. Vidare bedömer CapSeks styrelse att en sådan begräsning får till följd att det är mer sannolikt att de investeringar som genomförs sker till marknadsmässiga villkor.


CapSek äger inte rätt att vid något tillfälle att förvärva tillgångar direkt av EkapAif eller fonder förvaltade av EkapAif. Med detta menas att CapSek är förhindrat att genomföra transaktioner vari EkapAif eller fonder förvaltade av EkapAif utgör säljare.


Utöver investeringar i onoterade företag får CapSek placera medel i fondandelar och överlåtbara värdepapper som ett led i likviditetsförvaltningen. Bolaget får även placera fem procent av totalt emitterat kapital i registrerade AIF-fonder förvaltade av EkapAif.


CapSeks affärsmodell bygger på en portfölj av dels noterade och dels onoterade bolag. Denna modell ger bolaget en möjlighet att analysera vilken miljö som är bäst för innehavens fortsatta utveckling. CapSek avser att avyttra innehaven antingen i samband med en notering alternativt i samband med en industriell försäljning.

KONTAKT

 

Box 11157,
404 24 Göteborg

Sverige

 

+46 (0) 733 13 00 95